Stadgar


Föreningens namn är Nord63

Föreningens säte är i Nynäshamn. Föreningen är dock en online föreningen, i.e. föreningen och dess  medlemmar är inte bunden till en fysisk plats.

Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok

Föreningens syfte är att främja spelande av olika former av spel

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december

Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen skicka in en ny ansökan för medlemskap. Styrelsen måste vara medlemmar. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att medlemskap är gratis. Ett medlemskap är giltigt från ansökningsdatum till och med dagen då årsmötet hålls nästkommande år. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning

Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar, medlemsvärvning, beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen

Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen (via brev, mail eller sms) minst två veckor i förväg samt minst hälften av  styrelsen och minst en medlem måste vara närvarande. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Val av två personer att justera protokollet
 6. Genomgång av tidigare års protokoll
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 11. Motioner
 12. Årets verksamhetsplan
 13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
 14. Feedback till ledningen
 15. Val av årets styrelse
 16. Val av årets revisor
 17. Val av årets valberedare
 18. Övriga frågor
 19. Mötets avslutande
Vid omröstning om ansvarsfriskrivning har medlemmar i  sittande styrelse inte rösträtt.

Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar kräver det, ska styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas

Rätten att skriva avtal i föreningens namn, föreningens firma, tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma

Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Majoritet (över 50% av rösterna) krävs för att en motion skall antas. Uppnås inte majoritet avslås motionen.

Dessa stadgar kan bara ändras på ordinarie eller extra årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), syfte (§4), stadgeändringar (§16) och upplösning (§17) kräver beslut på ordinarie årsmöte

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet. En ansvarig ska utses för att avsluta föreningens konton, sköta överföring av tillgångar samt avregistrering från förbundet